کلیه اسناد کتابخانه پهلوی در ایران باقی مانده اند و اطلاعی از محل آنها نیست.