شجاع الدین شفا از زبان خودش

متن نامه خطاب به دکتر شاهرخ احکامی، مدیر مجله وزین میراث ایران