اسناد جهان ایرانشناسی
کتابها

 ایرانشناسی

تعدادی ازآثار شجاع الدین شفا، به ابتکار همسرشان، از پایان سال 2017 در "کتابخانه دانشگاهی زبانها و فرهنگها" (پاریس) قابل دسترسی خواهند بود.

Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations

  www.bulac.fr

FOLLOW ME

  • Icône social Instagram
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

© 2023 by shojaeddinshafa.com