top of page

 سخنرانیها و مصاحبه های شجاع الدین شفا

 

 

مصاحبه شجاع الدین شفا با خانم جمیله خرازی - بنیاد توس

مصاحبه شجاع الدین شفا با بنیاد توس - پاریس ژانویه 2010

همایش انجمن فرهنگ ایران - بخش یک

در تاریخ 2005 در پاریس برگزاز شد - همایش انجمن فرهنگ ایران - مرکر آندره مالرو (پاریس) - ادامه برنامه "جهان ایرانشناسی

همایش انجمن فرهنگ ایران - بخش دو

در تاریخ 2005 در پاریس برگزاز شد - همایش انجمن فرهنگ ایران - مرکر آندره مالرو (پاریس) - ادامه برنامه "جهان ایرانشناسی

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش یک

بخش اول سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش دوم

بخش دوم سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش سوم

بخش سومسخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش چهارم

بخش چهارم سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش یک

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش دوم

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش سوم

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

میزگردی با شما - صدای آمریکا- مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش نخست

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا- مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش دوم

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا- مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش سوم

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا- مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش چهارم

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش یک

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش یک
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش دوم

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش دوم
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش سوم

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش سوم
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش چهارم

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش چهارم
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش پنجم

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش پنجم
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

bottom of page