سخنرانیها و مصاحبه های شجاع الدین شفا

 

 

مصاحبه شجاع الدین شفا با خانم جمیله خرازی - بنیاد توس

مصاحبه شجاع الدین شفا با بنیاد توس - پاریس ژانویه 2010

همایش انجمن فرهنگ ایران - بخش یک

در تاریخ 2005 در پاریس برگزاز شد

همایش انجمن فرهنگ ایران

مرکر آندره مالرو (پاریس)

ادامه برنامه "جهان ایرانشناسی

همایش انجمن فرهنگ ایران - بخش دو

در تاریخ 2005 در پاریس برگزاز شد

همایش انجمن فرهنگ ایران
مرکر آندره مالرو (پاریس)
ادامه برنامه "جهان ایرانشناسی

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش یک

بخش اول سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش دو

بخش دوم سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش سه

بخش سوم سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش چهار

بخش چهارم سخنرانی استاد شجاع الدین شفا در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش یک

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش دو

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس - بخش سه

توضیحات تکمیلی و گفتمان پس از سخنرانی در دانشگاه سوربن پاریس

میزگردی با شما - صدای آمریکا- مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش نخست

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش دو

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا - مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش سه

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

میزگردی با شما - صدای آمریکا - مصاحبه بیژن فرهودی با شجاع الدین شفا - بخش چهار

Voice Of America

میراث رهبر انقلاب اسلامی

مصاحبه با شجاع الدین شفا به مناسبت هجدهمین سالگرد درگذشت روح الله خمینی

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش یک

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش یک
این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش دو

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش دو

این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش سه

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش سه

این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش چهار

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش چهار

این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

شجاع الدین شفا - "پس از هزار و چهارصد سال". بخش پنج

شجاع الدین شفا - توضیحات در باره کتاب "پس از هزار و چهارصد سال". بخش پنج

این برنامه ها در سال 2002 میلادی در  پاریس تهیه شده اند.

فیلم بردار داریوش شفا

Please reload