top of page

همکاری

لازمه ساختن ایرانی‌ دوباره مقتدر و سر بلند و رفتن بسوی تمدنی بزرگ، از آن نوعی که در زمانی‌ نه چندان دور در راه رسیدن به آن بودیم، جستجو و کاوش در تاریخ و فرهنگ این میهن کهنسال است که نمونه‌های  روشن و چشم گیر در آن کم نیست، تاریخ و فرهنگی‌ که باید نخست گرد و غبار نزدیک چهل سال حقارت، کوتاه بینی‌، تعمّد و دشمنی با آنرا زدود و پاک کرد، تا دوباره درخشندگی چشمگیر خود را باز یابد، این آن کاری بود که شجاع‌الدین شفا، بزرگ مرد فرهنگ ایران تا آخرین نفس خودش یک تنه و استوارانه بر آن ایستاد و در هر نوشته ا‌ش، هر کلامش و هر حرکتش همواره آنرا تایید کرد و در این راه، چه مادی و چه معنوی، هر آنچه را داشت در طبقی از اخلاص تقدیم ایران و فرزندان ایرانی‌ ا‌ش، که دختران و پسران آینده ساز ما هستند کرد.

از حالا تا آن روزی که همه آرزویش را داریم همکاری همگان لازم است و به شدت مورد نیاز، چرا که هدف بسیار بزرگ است و در طول راه رسیدن به آن کم نیستند آنهایی که کلوخه می‌‌اندازند و ناهمواری درست میکنند، این همان راهی‌ است که پدران ما بار‌ها و بارها رفته و طریقش را آموخته اند، تاریخمان را بیاموزیم و این راه و روش کار آمد را بیابیم و یک بار دیگر آنرا به کار بریم!

امروز ادامه این مبارزه جانانه به عهده و بر دوش من و شما و ما و همه است.

bottom of page