سخنرانیها و مصاحبه های شجاع الدین شفا

 

 

 

 • شجاع الدین شفا
 • -
 • راددیو روز - تورونتو
00:00 / 00:00

مصاحبه شجاع الدین شفا با رادیو روز - تورونتو. برنامه "دیدگاه" با آقای مهران ناجی. آوریل 2004

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 2-1
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 2-1

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 4-3
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 4-3

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 5
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 5

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 6
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 6

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 8
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 8

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 9
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 9

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 10
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 10

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 11
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 11

 • رادیو صدای ایران - برنامه دیدگاهها
 • -
 • بخش 12
00:00 / 00:00

مصاحبه های شجاع الدین شفا با رادیو صدای ایران، برنامه "دیدگاهها"، بخش 12

FOLLOW ME

 • Icône social Instagram
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic

© 2023 by shojaeddinshafa.com