top of page

متن سخنرانیها

"یک روز با شجأع‌الدین شفا"

انجمن فرهنگی میراث ایرانیان

پاریس، ژانویه 2014

فروغ هايی در تاريکی :

انديشه و نوشته های شجاع الدين شفا

برنامه بزرگداشت:

کلودين شفا - "يادنامه شجاع الدين شفا"، معرفی کتاب.


داريوش شفا - شعر، دکتر عليرضا شفا الدوله به پسربزرگش شجاع الدين-شفا .

ايمان انصاری - شجاع الدين شفا و ادبيات. ميراث ادبی شجاع الدين شفا.

گلناز برومندی - شعر، ترجمه از شجاع الدين شفا.

دکتر مسعود ميرشاهی - درباره مقدمه شجاع الدين شفا به اولين کتاب فروغ فرخزاد.

ايرج اديب زاده - گزيده هايی از کمدی الهی.


فرانسيس ريشارد - شجاع الدين شفا و ايرانشناسی- (بزبان فرانسه) .


امير طاهری - شجاع الدين شفا در ميدان انديشه ها.

بهرام چوبين - شجاع الدين شفا: تولدی ديگر.
 

صدای کامل برنامه فروغی در تاریکی

متن پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

متن پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا که توسط آقای داریوش شفا خوانده شد.

متن سخنرانی خانم کلودین شفا

متن پیام خانم کلودین شفا (همسر استاد) در مراسم بزرگداشت

متن سخنرانی آقای آبتین ساسانفر

آقای آبتین ساسانفر بنیانگزار و مدیر انجمن میراث فرهنگ ایران در پاریس هستند- در انتظار دریافت متن سخنرانی هستیم -

متن سخنرانی آقای داریوش شفا

متن سخنرانس آقای داریوش شفا (پسر استاد) در مراسم یزرگداشت

متن سخنرانی آقای ایمان انصاری

متن سخنرانی آقای ایمان انصاری

متن سخنرانی خانم گلناز برومندی

متن سخنرانی خانم گلناز برومندی

متن سخنرانی آقای دکتر مسعود میرشاهی

متن سخنرانی آقای دکتر مسعود میرشاهی

متن سخنرانی آقای ایرج ادیب زاده

متن سخنرانی آقای ایرج ادیب زاده- در انتظار دریافت متن سخنرانی هستیم -

متن سخنرانس آقای فرانسیس ریشار

متن سخنرانس آقای فرانسیس ریشار

متن سخنان آقای امیر طاهری

متن سخنان آقای امیر طاهری

متن سخنرانی آقای بهرام چوبینه

Please reload

bottom of page