متن سخنرانیها

"یک روز با شجأع‌الدین شفا"

انجمن فرهنگی میراث ایرانیان

پاریس، ژانویه 2014

فروغ هايی در تاريکی :

انديشه و نوشته های شجاع الدين شفا

برنامه بزرگداشت:

کلودين شفا - » يادنامه شجاع الدين شفا « معرفی کتاب.
شعر، دکتر عليرضا شفا الدوله به پسربزرگش شجاع الدين- داريوش شفا.
***
شجاع الدين شفا و ادبيات.
ميراث ادبی شجاع الدين شفا – ايمان انصاری.
شعر، ترجمه از شجاع الدين شفا – گلناز برومندی.
درباره مقدمه شجاع الدين شفا به اولين کتاب فروغ فرخزاد – دکتر مسعود ميرشاهی.
گزيده هايی از کمدی الهی – ايرج اديب زاده.
***
شجاع الدين شفا و ايرانشناسی- (بزبان فرانسه) فرانسيس ريشارد.
***
شجاع الدين شفا در ميدان انديشه ها- امير طاهری.
شجاع الدين شفا: تولدی ديگر دربهرام چوبين.
***

متن پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

متن پیام علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا که توسط آقای داریوش شفا خوانده شد.

متن سخنرانی خانم کلودین شفا

متن پیام خانم کلودین شفا (همسر استاد) در مراسم بزرگداشت

متن سخنرانی آقای آبتین ساسانفر

آقای آبتین ساسانفر بنیانگزار و مدیر انجمن میراث فرهنگ ایران در پاریس هستند- در انتظار دریافت متن سخنرانی هستیم -

متن سخنرانی آقای داریوش شفا

متن سخنرانس آقای داریوش شفا (پسر استاد) در مراسم یزرگداشت

متن سخنرانی آقای ایمان انصاری

متن سخنرانی آقای ایمان انصاری

متن سخنرانی خانم گلناز برومندی

متن سخنرانی خانم گلناز برومندی

متن سخنرانی آقای دکتر مسعود میرشاهی

متن سخنرانی آقای دکتر مسعود میرشاهی

متن سخنرانی آقای ایرج ادیب زاده

متن سخنرانی آقای ایرج ادیب زاده- در انتظار دریافت متن سخنرانی هستیم -

متن سخنرانس آقای فرانسیس ریشار

متن سخنرانس آقای فرانسیس ریشار

متن سخنان آقای امیر طاهری

متن سخنان آقای امیر طاهری

متن سخنرانی آقای بهرام چوبینه

Please reload