متن سخنرانیها

"یک روز با شجأع‌الدین شفا"

انجمن فرهنگی میراث ایرانیان

پاریس، ژانویه 2014

فروغ هايی در تاريکی :

انديشه و نوشته های شجاع الدين شفا

برنامه بزرگداشت:

کلودين شفا - » يادنامه شجاع الدين شفا « معرفی کتاب.
شعر، دکتر عليرضا شفا الدوله به پسربزرگش شجاع الدين- داريوش شفا.
***
شجاع الدين شفا و ادبيات.
ميراث ادبی شجاع الدين شفا – ايمان انصاری.
شعر، ترجمه از شجاع الدين شفا – گلناز برومندی.
درباره مقدمه شجاع الدين شفا به اولين کتاب فروغ فرخزاد – دکتر مسعود ميرشاهی.
گزيده هايی از کمدی الهی – ايرج اديب زاده.
***
شجاع الدين شفا و ايرانشناسی- (بزبان فرانسه) فرانسيس ريشارد.
***
شجاع الدين شفا در ميدان انديشه ها- امير طاهری.
شجاع الدين شفا: تولدی ديگر دربهرام چوبين.
***

Please reload

FOLLOW ME

  • Icône social Instagram
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic

© 2023 by shojaeddinshafa.com