top of page

متن سخنرانیها

در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا

در ساختمان  وزارت فرهنگ فرانسه.

پاریس، سیزده ژوئیه 2010

متن فرمایشات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

متن فرمایشات علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا

متن سخنرانس آقای فردریک میتران، وزیر فرهنگ

متن سخنرانس آقای فردریک میتران، وزیر فرهنگ فرانسه در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفا

متن سخنرانی آقای لوکوک

متن سخنرانی پروفسور لوکوک، مدیر مدرسه عالی مطا لعات عملی و پروفسور مدرسه عالی لوور 

متن پیام جناب شعاع الدین شفا

جناب شعاع الدین شفا، برادر استاد، بعلت بیماری نتوانستند در این مراسم شرکت کنند و پیامی برای بزرگداشت برادر خود ارسال کردند.

متن سخنان آقای هادی خرسندی

متن سخنان آقای هادی خرسندی در مراسم بزرگداشت استاد شفا

متن سخنرانی خانم کلودین شفا

متن پیام خانم کلودین شف (همسر استاد) در مراسم بزرگداشت

متن سخنرانی آقای داریوش شفا

متن سخنرانس آقای داریوش شفا (پسر استاد) در مراسم یزرگداشت

حضور هنرمندان در بزرگداشت

در مراسم بزرگداشت استاد شجاع الدین شفاُ هنرمندان نیز شرکت داشتند و دو تن از آنها در این بزرگداشت برنامه اجرا نمودند.

-آقای هادی خرسندی در بیاناتی که خنده بر لبان حاضرین آورد  از استاد شفا  سخن گفتند.

-آقای روزبه نفیسی (نوه خواهر استاد)، با اجرای قطعه موسیقی با سنتور به دائی بزرگ خود ادای احترام نمود.

Please reload

bottom of page